Privacybeleid

Privacy Statement Voldaan

Privacy- & cookiereglement (geldend per 1 maart 2022)

 

 

Het privacy- & cookiereglement van Voldaan Factoring B.V. (“Voldaan”) , is van toepassing op de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens van bezoekers van de website van Voldaan, op cliënten die gebruiken maken van het internetportaal (“Website”) en/of de (telefoon)app van Voldaan (”App”) en op ontvangers van mailingen van Voldaan. Wij hechten er groot belang aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig en conform de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden te verwerken. In dit privacy- & cookiereglement informeren wij u voor welke doeleinden wij persoonsgegevens die wij van u ontvangen verwerken en informeren wij u graag omtrent uw rechten met betrekking tot deze verwerking. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen op het moment dat u de App of de Website bezoekt.

 

DOELEINDEN

 

Via de website, het internetportaal en de App van Voldaan en ook via onze online mailingen worden persoonsgegevens verzameld. Het gaat om persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt door informatie op te vragen of, als u cliënt bent, die wij vragen of nodig hebben voor de uitvoering van onze diensten, of eventueel indien u solliciteert naar een functie bij ons. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen. Bovendien kunnen uw persoonsgegevens door ons worden gebruikt om u op de hoogte te houden van en te informeren over onze dienstverlening of activiteiten.

 

WAAROM

 

Website of App Voldaan

 • Wanneer u onze App of Website gebruikt kunnen wij informatie verzamelen over uw apparaat zoals het type en model en andere unieke identificaties van uw apparaat, zoals de versie van het besturingssysteem dat u gebruikt op het apparaat waarmee u de App downloadt of de Website bezoekt en de browserinformatie;
 • Wanneer u onze App of Website gebruikt , registeren wij automatisch bepaalde informatie (“Log Data”), zoals uw IP-adres, bezochte pagina’s, links waarop u geklikt heeft, toegangsdata en de tijd die u doorbrengt op de pagina’s en functies op onze App of Website. We gebruiken deze Log Data om u te voorzien van onze diensten, om fouten te analyseren en om onze App of Website;
 • Wij verwerken uw apparaat informatie, loggegevens en monitoren uw activiteiten om het inloggen en de verificatie/authenticatie van geregistreerde gebruikers te vergemakkelijken, onze dienstverlening goed te beheren en te beveiligen, om statistieken te analyseren en onze dienstverlening te optimaliseren;
 • Wij verwerken voorts persoonsgegevens om u te kunnen contacteren en informeren indien u, onder andere via onze website, hierom heeft verzocht, dan wel u te informeren over relevante diensten.

 

 

Dienstverlening

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening uitsluitend ten behoeve van:

 

 • De vaststelling en verificatie van de identiteit van de betrokkene;
 • De dienstverlening door Voldaan en de uitvoering van overeenkomsten met cliënten;
 • Kennisdeling, het afleggen van verantwoording over en verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en werkzaamheden van Voldaan;
 • Het verrichten van haar eigen bedrijfsvoering, bestaande onder andere uit beleidsontwikkeling en doelmatig management;
 • Het voldoen aan de op Voldaan van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

WELKE

 

Zo verwerken wij de volgende (bijzondere) persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de dienstverlening:

 

 • Personalia/identificatiegegevens bij het aangaan van de dienstverlening: naam, voornamen, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, geboortedatum, paspoort- of ID-kaartnummer, functie, kopie identificatiebewijs, Face ID/Touch ID, bankrekeningnummer, inkomensgegevens, alsook deze gegevens of een deel daarvan van derden;
 • gegevens in verband met het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
 • Overige (bijzondere) persoonsgegevens die wij op grond van een wettelijke plicht in het kader van onze dienstverlening dienen te verwerken.

 

Voldaan verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 

 • de verwerking geschiedt op basis van uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene die te allen tijde het recht heeft om de toestemming in te trekken, welke intrekking de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking intact laat maar wel van invloed kan zijn op de uitvoering van de dienstverlening door Voldaan;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering door Voldaan van de overeenkomst met de betrokkene;
 • de verwerking is noodzakelijk om wettelijke verplichtingen na te komen waaraan Voldaan is onderworpen bij de uitvoering van overeenkomsten dan wel haar dienstverlening (zoals de Wet ter voorkoming va witwassen en financiering van terrorisme, Wwft).

 

DELEN VAN INFORMATIE

 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u omdat daarvoor de betrokkenheid van derden is vereist. Daarnaast vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming voor de verstrekking van gegevens met betrekking uw betaalrekening aan een zogenaamde Account Information Service Provider (AISP) die beschikt over een noodzakelijke vergunning onder de Payment Service Directive (PSD2). In het kader van de beoordeling van de kredietwaardigheid zal deze AISP (enkel op basis van de door u verstrekte uitdrukkelijke toestemming) op een geaggregeerd niveau (dus geen individuele betaalgegevens) aan Voldaan verstrekken.

 

Door ons worden geen persoonsgegevens doorgegeven naar landen buiten de EU/EER. Indien dit toch het geval mocht zijn, dan zal Voldaan ervoor zorgen dat deze doorgifte gebeurt op basis van een rechtsgeldige grondslag, zoals de Standard Contractual Clauses.

 

VEILIGHEID/ VERTROUWELIJKHEID

 

Wij treffen volgens, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle persoonsgegevens zullen door ons met de hoogste mate van vertrouwelijkheid c.q. geheimhouding worden verwerkt in overeenstemming met dit Privacyreglement en de toepasselijke wetgeving.

 

BEWAARTERMIJNEN

 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het specifieke doel(en) waarvoor ze verzameld zijn, dan wel voor een langere termijn indien geldende wettelijke voorschriften dit vereisen.

 

COOKIES

 

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen.

 

Doeleinden:

 

 • Verbetering van onze website;
 • Marketingdoeleinden;
 • Social media sharing.

 

De volgende functionele en analytische cookies kunnen via de website zonder uw voorafgaande toestemming worden geplaatst:

 

 • Functionele cookies zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie;
 • geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en

Informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website, zoals Google analytics, Google Optimize, Hotjar

 

De volgende tracking cookies kunnen via de website met uw voorafgaande toestemming worden geplaatst:

 

 • Google AdWords;
 • DoubleClick;
 • Facebook;

 

U kunt zelf beslissen of u cookies accepteert of weigert, of dat u wilt dat uw browser u waarschuwt als er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Bovendien heeft u altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen.

 

 

WIJZIGINGEN VAN PRIVACY & COOKIES

 

Wij kunnen ons privacy- & cookiereglement periodiek wijzigen en zullen dan de gewijzigde versie publiceren op onze website. Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze pagina te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

 

 

Websites van derden en social media buttons

 

Dit privacy- & cookiereglement is niet van toepassing op de websites van derde partijen. Onze App en Website kan informatie bevatten over en links naar andere websites en bronnen, die door ons, andere gebruikers of derden worden aangeboden. Ook zijn buttons opgenomen om webpagina’s te delen, leuk te vinden of te promoten op sociale netwerken zoals Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram en Youtube. Deze knoppen werken via stukjes code van de sociale media zelf. Via deze code worden cookies geplaatst op het moment dat u op deze buttons klikt.

 

Wij hebben geen controle over de websites, bronnen, buttons en informatie die door andere gebruikers of afkomstig van derden worden geüpload en wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Gebruik van deze websites is daarom op eigen risico en voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij u naar hun respectievelijke privacyreglementen.

 

UW RECHTEN

 

Op grond van de toepasselijke wetgeving heeft u het recht op:

 

 • Inzage in uw gegevens, rectificatie, aanvullen, beperken of verwijderen van uw persoonsgegevens;
 • Intrekking van uw toestemming;
 • Maken van bezwaar tegen het verwerken c.q. gebruiken van uw persoonsgegevens;
 • Het overdragen van uw persoonsgegevens van ons naar een ander persoon of bedrijf.

 

Wij verzoeken u om ter uitvoering van voornoemde rechten, dan wel indien u vragen heeft met betrekking tot dit Privacyreglement, contact met ons op te nemen via e-mailadres info@factuurvoldaan.nl of via telefoonnummer 085-4017964.

 

Voldaan Factoring B.V.

Postbus 1007

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

Contact

Vragen over onze service?

Wij helpen je graag verder.

Contact

Menu

Klant worden Inloggen